Skip to Main Content

Chinese Law A-Z

Chinese Law-Related Resources by Topic or Type (A-Z)

Online Chinese Law Journals

 

Beijing zheng fa zhi ye xue yuan xue bao 北京政法职业学院学报 in CAJ
Bi jiao fa yan jiu 比较法研究 in CAJ

China law reporter (American Bar Association, Section of International Law, China Committee); Note: Publication re-started in 2018. See: http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=IC860000

中国法律报道 (in English) in HeinOnline (1980-1999)
China quarterly   in HeinOnline
Chinese law and government
(Online version.  Back issues in print)
  in Ebsco
Columbia journal of Asian law   in HeinOnline
Dang dai fa xue 当代法学 in CAJ
Dian zi zhi shi chan quan 电子知识产权 in CAJ
Fa lü ke xue (Xi bei zheng fa xue yuan xue bao) 法律科学 (西北政法学院学报) in CAJ
Fa lü shi yong 法律适用 in CAJ
Fa lü yu sheng huo 法律与生活 in CAJ
Fa lü yu yi xue za zhi 法律与医学杂志 in CAJ
Fa ren za zhi 法人杂志 in CAJ
Fa shang yan jiu 法商研究 in CAJ
Fa xue lun tan 法学论坛 in CAJ
Fa xue ping lun 法学评论 in CAJ
Fa xue tian di 法学天地 in CAJ
Fa xue yan jiu 法学研究 in CAJ
Fa xue za zhi 法学杂志 in CAJ
Fa zhi lun cong 上海政法学院学报
(法治论丛)
in CAJ
Fa zhi yu she hui fa zhan 法制与社会发展 in CAJ
Fan zui yan jiu 犯罪研究 in CAJ
Frontiers of law in China   in Springer-Verlag
Fujian zheng fa guanli gan bu xue yuan xue bao 福建政法管理干部学院学报 in CAJ
Gansu zheng fa xue yuan xue bao 甘肃政法学院学报 in CAJ
Guangxi zheng fa guan li gan bu xue yuan xue bao 广西政法管理干部学院学报 in CAJ
Guo jia jian cha guan xue yuan xue bao 国家检察官学院学报 in CAJ
Guo jia lin ye ju gong bao 国家林业局公报 in CAJ
Hebei fa xue 河北法学 in CAJ
Heilongjiang Sheng zheng fa guan li gan bu xue yuan xue bao 黑龙江省政法管理干部学院学报 in CAJ
Henan Sheng zheng fa guan li gan bu xue yuan xue bao 河南省政法管理干部学院学报 in CAJ
Hua dong zheng fa xue yuan xue bao 华东政法学院学报 in CAJ
Huan qiu fa lü ping lun 环球法律评论 in CAJ
Jian cha feng yun 检察风云 in CAJ
Jin ling fa lü ping lun 金陵法律评论 in CAJ
Journal of Chinese law
(Now called Columbia Journal of Asian law)
  in HeinOnline
Ke ji yu fa lü 科技与法律 in CAJ
Liaoning gong an si fa guan li gan bu xue yuan xue bao 辽宁公安司法管理干部学院学报 in CAJ
Lü shi shi jie 律师世界 in CAJ
Newsletter der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung e.V. Click on ZChinR then Archiv/Rules of Citation in Internet
Ren min jian cha 人民检察 in CAJ
Ren min si fa 人民司法 in CAJ
Shandong shen pan 山东审判 in CAJ
Shanxi Sheng zheng fa guan li gan bu xue yuan xue bao 山西省政法管理干部学院学报 in CAJ
Shi dai fa xue 时代法学 in CAJ
Si fa ye wu wen xuan 司法业务文选 in CAJ
Tianjin Shi zheng fa guan li gan bu xue yuan 天津市政法管理干部学院 in CAJ
US-China law review SEE:
Mei Zhong fa lü ping lun
     
Xi nan zheng fa da xue xue bao 西南政法大学学报 in CAJ
Xian dai fa xue 现代法学 in CAJ
Xin fa gui yue kan 新法规月刊 in CAJ
Xing zheng fa xue yan jiu 行政法学研究 in CAJ
Xing zheng yu fa 行政与法 in CAJ
Yan jiu sheng fa xue 研究生法学 in CAJ
Yunnan da xue xue bao (Fa xue ban) 云南大学学报 (法学版) in CAJ
Zeitschrift für Chinesisches Recht back issues (Click on ZChinR then Archiv/Rules of Citation) in Internet
Zeitschrift für Chinesisches Recht current table of contents (Click on ZChinR) in Internet
Zhejiang gong shang da xue xue bao 浙江工商大学学报 in CAJ
Zheng fa lun cong 政法论丛 in CAJ
Zheng fa lun tan 政法论坛 in CAJ
Zheng fa xue kan 政法学刊 in CAJ
Zheng fu fa zhi 政府法制 in CAJ
Zheng zhi yu fa lü 政治与法律 in CAJ
Zhi shi chan quan 知识产权 in CAJ
Zhong wai fa xue 中外法学 in CAJ
Zhong yang zheng fa guan li gan bu xue yuan xue bao 中央政法管理干部学院学报 in CAJ
Zhongguo fa xue 中国法学 in CAJ
Zhongguo hai shang fa nian kan 中国海商法年刊 in CAJ
Zhongguo jian cha 中国监察 in CAJ
Zhongguo jian cha guan 中国检察官 in CAJ
Zhongguo lü shi 中国律师 in CAJ
Zhongguo si fa 中国司法 in CAJ
Zhongguo wei sheng fa zhi 中国卫生法制 in CAJ
Zhongguo xing shi fa za zhi 中国刑事法杂志 in CAJ
Zhonghua Renmin Gongheguo zui gao ren min fa yuan gong bao 中华人民共和国最高人民法院公报 in CAJ